วางแผนความมั่นคงแบบตลอดชีพได้อย่างมั่นใจ

สมาร์ท โพรเทคชั่น 80/10

เพราะรู้ว่าครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณ เตรียมพร้อมอนาคตของคนที่คุณรักด้วย

โครงการเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 80/10 จากเมืองไทยประกันชีวิต

ผู้ช่วยที่ให้คุณสามารถวางแผนความมั่นคงแบบตลอดชีพได้อย่างมั่นใจ

Q: จะได้ผลประโยชน์ยังไงบ้าง
A:  1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
          - เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5  บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืน ณ ขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)
          - เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 6 - ก่อนครบอายุ 80 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืน ณ ขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)
     2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
     3. กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัย (ไม่ต้องจ่ายเบี้ย) ที่ครบกำหนดชำระในระหว่างที่ทุพพลภาพจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการชำระเบี้ยของแบบประกันเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 80/10 โดยที่กรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับอยู่ (เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่อายุ 20-59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงครบอายุ 60 ปี)

 

Visitors: 2,210