ประกันแบ่งเป็นประกันสุขภาพ และ ประกันชีวิต

              Life & Health insurance
ประกันชีวิต (Life insurance) หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิต คือ ความคุ้มครองชีวิต สร้างวินัยการออม เป็นสินทรัพย์ให้กับครอบครัวทันทีในเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน บริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
 ประกันสุขภาพ (Health insurance) คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 

 

 

 

 

Visitors: 2,210